ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੈਯੰਤੀ 2020 | Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020 Diwas, Purab Date in Punjab | Sikh Guru Arjun Dev Jayanti

By | May 26, 2020

ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੈਯੰਤੀ 2020 | Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020 Diwas, Purab Date in Punjab | Sikh Guru Arjun Dev Jayanti:

Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020 Date: May 26th

Happy Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020

Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020 in Punjabਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੈਯੰਤੀ 2020

Guru Arjan Dev Ji Shaheedi Gurpurab 2020

Martyrdom Day of Sri Guru Arjun Dev Ji is a regional Gazetted holiday in the Indian state of Punjab on the 26th day of May, This day is usually celebrated with a full reading of the Sri Guru Granth Sahib.  There is also sometimes a procession with the Sri Guru Granth Sahib, and sweets are offered to the general public outside gurdwaras.

Guru Arjan 15 April 1563 – 30 May 1606)[1] was the first of the two Gurus martyred in the Sikh faith and the fifth of the ten total Sikh Gurus. He compiled the first official edition of the Sikh scripture called the Adi Granth, which later expanded into the Guru Granth Sahib.

Guru Arjan’s martyrdom in Mughal custody has been one of the defining though controversial issues in Sikh history.

Most Mughal historians considered Guru Arjan’s execution as a political event, stating that the Sikhs had become formidable as a social group, and Sikh Gurus became actively involved in the Punjabi political conflicts. A similar theory floated in early 20th-century, asserts that this was just a politically-motivated single execution. According to this theory, there was an ongoing Mughal dynasty dispute between Jahangir and his son Khusrau suspected of rebellion by Jahangir, wherein Guru Arjan blessed Khusrau and thus the losing side. Jahangir was jealous and outraged, and therefore he ordered the Guru’s execution.

The Sikh tradition has a competing view. It states that the Guru’s execution was a part of the ongoing persecution of the Sikhs by Islamic authorities in the Mughal Empire, and that the Mughal rulers of Punjab were alarmed at the growth of the Panth. According to Jahangir’s autobiography Tuzk-e-Jahangiri (Jahangirnama), too many people were becoming persuaded by Guru Arjan’s teachings and if Guru Arjan did not become a Muslim, the Sikh Panth had to be extinguished.

In 1606 CE, the Guru was imprisoned in Lahore Fort, where by some accounts he was tortured and executed,[12][40] and by other accounts the method of his death remains unresolved.[34] The traditional Sikh account states that the Mughal emperor Jahangir demanded a fine of 200,000 rupees and demanded that Guru Arjan erase some of the hymns in the text that he found offensive. The Guru refused to remove the lines and pay the fine, which state the Sikh accounts, led to his execution. Some Muslim traditional accounts such as of Latif in 19th-century states that Guru Arjan was dictatorial, someone who lived in splendour with “costly attire”, who had left aside the rosary and the clothes of a saint (fakir). Shaikh Ahmad Sirhindi cheered the punishment and execution of Guru Arjun, calling the Sikh Guru an infidel. In contrast, Mian Mir – the Sufi friend of Guru Arjan, lobbied when Jehangir ordered the execution and the confiscation of Guru Arjan’s property, then got the confiscation order deferred, according to Rishi Singh.

Some scholars state that the evidence is unclear whether his death was due to execution, torture or forced drowning in the Ravi river.[37][47][48] J.S. Grewal notes that Sikh sources from the seventeenth and eighteenth century contain contradictory reports of Guru Arjan’s death. J. F. Richard states that Jahangir was persistently hostile to popularly venerated non-Islamic religious figures, not just Sikhism. Bhai Gurdas was a contemporary of Guru Arjan and is a noted 17th-century Sikh chronicler. His eyewitness account recorded Guru Arjan life, and the order by Emperor Jahangir to torture the Guru to death.

A contemporary Jesuit account, written by Spanish Jesuit missionary Jerome Xavier (1549–1617), who was in Lahore at the time, records that the Sikhs tried to get Jahangir to substitute the torture and death sentence to a heavy fine, but this attempt failed.[53] Dabistan-i Mazahib Mobad states Jahangir tortured Guru Arjan in the hopes of extracting the money and public repudiation of his spiritual convictions, but the Guru refused and was executed.Jerome Xavier, in appreciation of the courage of Guru Arjun, wrote back to Lisbon, that Guru Arjan suffered and was tormented.

According to the Sikh tradition, before his execution, Guru Arjan instructed his son and successor Hargobind to take up arms, and resist tyranny. His execution led the Sikh Panth to become armed and pursue resistance to persecution under the Islamic rule. Michael Barnes states that the resolve and death of Guru Arjun strengthened the conviction among Sikhs that, “personal piety must have a core of moral strength. A virtuous soul must be a courageous soul. Willingness to suffer trial for one’s convictions was a religious imperative”.

He was born in Goindval, in the Punjab, the youngest son of Bhai Jetha, who later became Guru Ram Das, and Mata Bhani, the daughter of Guru Amar Das. He was the first Guru in Sikhism to be born into a Sikh family. Guru Arjan led Sikhism for a quarter of a century. He completed the construction of Darbar Sahib at Amritsar, after the fourth Sikh Guru founded the town and built a pool. Guru Arjan compiled the hymns of previous Gurus and of other saints into Adi Granth, the first edition of the Sikh scripture, and installed it in the Harimandir Sahib.[7]

Guru Arjan reorganized the Masands system initiated by Guru Ram Das, by suggesting that the Sikhs donate, if possible, one-tenth of their income, goods or service to the Sikh organization (dasvand). The Masand not only collected these funds but also taught tenets of Sikhism and settled civil disputes in their region. The dasvand financed the building of gurdwaras and langars (shared communal kitchens).

Guru Arjan was arrested under the orders of the Mughal Emperor Jahangir and asked to convert to Islam. He refused, was tortured and executed in 1606 CE. Historical records and the Sikh tradition are unclear whether Guru Arjan was executed by drowning or died during torture. His martyrdom is considered a watershed event in the history of Sikhism. It is remembered as Shaheedi Divas of Guru Arjan in May or June according to the Nanakshahi calendar released by the Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee in 2003.

All State Wise

Vacancies

Links

Police Jobs

83652 Apply Now

Govt Jobs

76522 Apply Now

PSU Jobs

65435 Apply Now

Bank Jobs

15365 Apply Now

Engineering Jobs

77065 Apply Now

Army Jobs

54568 Apply Now

Teaching Jobs

35265 Apply Now

High Court Jobs

2351 Apply Now

Insurance Jobs

1254 Apply Now

Postal Jobs

1562 Apply Now

Private Sector Jobs

45852 Apply Now

Transport Jobs

25251 Apply Now

Sarkari Naukri Jobs

78652 Apply Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *